خرید و فروش خودرو همواره مشکالتی را با خود به همراه دارد، از این مشکالت میتوان به عدم آگاهی کافی از وضعیت
خودروی مورد نظر اشاره کرد. طبیعتا در قبال پول پرداختی خریدار انتظار دارد از شرایط خودرو تمام و کمال مطلع باشد و
بعضا فروشنده نیز عالقه مند به مطمئن نمودن خریدار از انتخابش است. از این رو فرآیند کارشناسی خودرو به عنوان نقطه
عطف معامله میتواند به هر دوطرف این اطمینان را بدهد که بدون غرض ورزی شرایط خودرو رو اعالم کند.
کارشناسی بدنه و فنی خودرو با بازرسی بیش از 300 نقطه از اتومبیل گزارش جامعی نسبت به شرایط خودرو را ارائه
می دارد. از این رو ما مفتخریم آغاز به کار وب سایت و همچنین مرکز کارشناسی بدنه و فنی خودرو را به
هم شهریان اهوازی خود اعالم کنیم.
همشهریان میتوانند با استفاده از وب سایت ویا شماره تلفن 061300000 اقدام به رزروکارشناسی نموده و کارشناس ما درمدت
زمان 60 دقیقه خود را به محل اعالمی کاربر می رساند.